Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм"

11.04.2019 13:34

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи мубориза бар зидди терроризм

 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон с.1999, №11, мод. 275; с.2005, № 3, мод.116;  с.2007,  №5, мод.355;
с.2008, №10, мод.802; с.2012, №8, мод.816, с.2013, № 6, мод. 407; с. 2014, № 11, мод. 647, мод. 648
Қонуни ҶТ аз 25.12.15с., № 1266)

Қонуни мазкур асосхои хуқуқӣ ва ташкилии мубориза бар зидди терроризмро дар Ҷумхурии Тоҷикистон муайян менамояд.

 

Фасли I.

Муқаррароти умумӣ

 

Моддаи 1. Мақсадиқонунимазкур

Мақсади қонуни мазкур аз инхо иборат аст:

тадбиқи сиёсати давлатӣ дар сохаи мубориза бар зидди терроризм;

тадбиқи ӯхдадорихои байналмилалии Ҷумхурии Тоҷикистон дар сохаи мубориза бар зидди терроризм;

танзими хуқуқии муносибатхои вобаста ба мубориза бар зидди терроризм;

ташаккули вазьи тоқатнопазири ахолии Ҷумхурии Тоҷикистон нисбат ба терроризм;

ошкор, ва пешгирӣ ва қадь намудани фаьолияти террористӣ, бартараф кардани сабаб ва шароитхои пайдоиши терроризм.

 

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди терроризм 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди терроризм ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

 

Моддаи 3.Мафхуми терроризм

Терроризм - яьне зӯроварӣ ё тахдиди истифодаи он нисбати шахсони воқеъӣ, маҷбур кардан ё тахдиди истифодаи он нисбати шахсони хуқуқӣ, хамчунин нобудсохтани (зарар расонидан) ё тахдиди нобуд сохтани (зарар расонидан ба) амвол ё дигар обьектхои моддии шахсони воқеьӣ ва хуқуқӣ, ки боиси хавфи халокати одамон, расонидани зарари басо ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатхои барои ҷамьият хавфнок, ки бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамьиятӣ, тарсонидани ахолӣ ё расонидани таьсир ҷихати аз ҷониби мақомоти хокимият қабул намудани қарори барои террористон мақбул ё қаноатбахш намудани манфиатхои ғайрихуқуқии амволӣ ва (ё) дигар манфиати онхо, инчунин таҷовуз ба хаёти арбоби давлатӣ ё ҷамьиятӣ бо мақсади суст кардани сохти Конститутсионӣ ё амнияти давлат, хамчунин бо мақсади қать гардидани фаолияти давлатӣ ё дигар фаьолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаолият, инчунин сӯиқасд ба хаёт, расонидани зарари ҷисмонӣ ба ходими давлатӣ ё ҷамьиятӣ ё намояндаи хокимият, вобаста бо фаолияти давлатӣ ё ҷамьиятии онхо, бо мақсади ноором сохтани вазьият ё расонидани таьсир ҷихати қабули қарор аз тарафи мақомоти давлатӣ ё монеь шудан ба фаьолияти сиёси ё ҷамьиятӣ, инчунин хамла ба намояндаи давлати хориҷӣ ё корманди ташкилоти байналхалқии тахти химояаи  байналмилалӣ қарордошта ё аьзои оилаи бо ӯ истиқоматкунанда, инчунин ба бинохои хизматӣ  ё истиқоматӣ ё воситаи нақлиёти ашхосе, ки тахти химояи байналмилалӣ қарор доранд, агар ин харакатхо бо мақсади барангехтани ҷанг ё мураккаб сохтани муносибатхои байналхалқӣ содир шуда бошанд, мебошад.

 

Моддаи 4.Мафхумхое,  ки дар Қонуни мазкур истифода шудаанд

Мафхумхое, ки дар Қонуни мазкур истифода шудаанд, маьнои зеринро доранд:

– амволи террористӣ – бевосита содир намудани ҷинояти дорои хусусияти террористӣ дар шакли таркиш, оташзанӣ, истифода ё тахдиди истифодаи воситахои таркандаи ядроӣ, моддахои радиактивӣ, биологӣ, таксикӣ, захрнок сахттаьсир, захролуд; нобудсохтан, зарар расонидан ё забт кардани воситахои нақлиёт ва дигар обьектхо; сӯиқасд ба хаёти ходими давлатӣ  ҷамьиятӣ, намояндаи миллӣ, этникӣ, динӣ ё дигар гурӯхои ахолӣ; гаравгонгирӣ, дуздии одам; бавуҷуд овардани хатари расонидани зарар ба хаёт, саломатӣ ё амволи шахсони доираи номуайан тавассути ташкили шароит барои садама ва фалокатхои дорои хусусияти техногенӣ ё тахдиди воқеъии ташкили чунин хатар; пахн намудани тахдид дар хар гуна шакл ва тавассути хар гуна воситахо; содир намудани дигар амволхое, ки боиси хавфи халокати одамонро доранд; расонидани зарари басо ҷиддӣ ба амвол ё ба вуҷуд овардани дигар оқибатхои барои ҷамъият вазнин;

– ҷиноятхои дорои хусусияти террористӣ – ҷиноятхое, ки дар моддахои 179, 1791, 1792, 1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 187, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд. Ба ҷиноятхои дорои хусусияти террористӣ мумкин аст, дигар ҷиноятхое, ки Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, дар холати ба мақсади террористӣ содир намудани онхо дохил карда шаванд. Зимнан ҷавобгарӣ барои содир намудани чунин ҷиноятхо мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон сурат мегирад; (ҚҶТ аз 27.11.14с., №1139)

– гурӯхи террористӣ – шахсоне, ки ба мақсади содир намудани фаъолияти террористӣ муттахид шудаанд;

– террорист –  шахсе, ки дар анҷом додани фаъолияи террористӣ дар хама гуна шакл иштирок менамояд;

– ташкилоти террористӣ – ташкилоте, ки ба мақсади содир намудани фаъолияти террористӣ таьссис дода шудааст ё дар фаъолияти худ имконияти истифодаи терроризмро эътироф менамояд. Ташкилот – террористӣ ба хисоб меравад, агар аққалан яке аз ҷузъу томхои дохилии ташкилот ё бо огохии аққалан яке аз мақомоти рохбарикунандаи он фаъолияти террористиро анҷом медихад;

– мубориза бар зидди терроризм – фаъолият оиди ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудан, то хадди камтарин расонидани оқибати фаъолияти террористӣ;

– амалиёти зиддитеррористӣ – чорахои махсус, ки барои пешгирии амали террористӣ, таъмини  амнияти шахсони воқеъӣ, безарар гардонидани террористон, инчунин то хадди камтарин расонидани оқибати фаъолитяи террористӣ анҷом дода мешавад;

– минтақаи гузаронидани амалиёти зидди террористӣ – қитъахои алохидаи махал, воситахои нақлиёт, бино, иморат, иншоот, хона ва қаламрави дар атрофи онхо, ки дар худудашон амалиёти мазкур гузаронида мешавад;

– гаравгон – шахси воқеъӣ, ки бо мақсади маҷбур кардани давлат, ташкилот ё шахсони алохида барои содир намудани ин ё он харакат ё худдорӣ намудан аз содир намудани ин ё он харакат хамчун шарти озод намудан дастгир ё боздошта шудааст;

– субъектхои бар зидди терроризм муборизабаранда – субъектхои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда, хамчунин субъектхои дар мубориза бар зидди терроризм иштирокунанда.

 

Моддаи 5. Ҳамкории байналхалқии Ҷумхурии Тоҷикистон дар сохаи мубориза бар зидди террористзм

Ҷумхурии Тоҷикистон мутобиқи шартномахои байналхалқӣ дар сохаи мубориза бар зидди терроризм бо давлатхои хориҷӣ, бо мақомоти хифзи хуқуқ ва хадамоти махсуси онхо,  инчунин бо ташкилотхои байналхалқии бар зидди терроризм муборизабаранда, хамкорӣ менамояд.

 

Фасли  II.

Субъектхои бар зидди терроризм муборизабаранда

 

Моддаи 6. Субъектхои бар зиддитеррори муборизабаранда

Мубориза бар зидди терроризм яке аз вазифахои афзалиятноки давлат буда, функцияи худро дар ин соха тавассути  мақомоти хокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ амалӣ менамояд.

Субъектхои бар зидди терроризм муборизабаранда ба субъектхои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда ва субъектхои дар мубориза бар зидди терроризм иштироккунанда тақсим мешаванд.

Рохбарии умумии мубориза бар зидди терроризм ба зиммаи хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон вогузор аст.

 

Моддаи 7. Субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда

Субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда, аз ҷумла амнияти зиддитеррористии худро таъминкунанда дар доираи ваколатҳое, ки Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамин Қонун, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд, мақомоти зерин мебошанд:

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Номгӯи субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда танҳо тавассути қонун тағйир дода ё илова карда мешавад.

 

Моддаи 8. Ваколати субъектхои  бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда

Субъекти асосии бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки:

бо тартиби муқарраргардида ба Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон лоихаи барномахои давлатӣ, консепсияи мубориза бар зидди терроризмро тахия ва пешниход менамояд;

бо тартиби муқараргардида ба Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон доир ба холати мубориза бар зидди терроризм ахборот медихад;

фаъолияти субъектхои  бар зидди терроризм муборизабарандаро мутобиқ мегардонад;

иттилоотро оиди холат ва тамоили терроризм, аз он ҷумла иттилооти аз субъектхои  зидди терроризм муборизабаранда ба нуқтаи (банки) мутамарказии байниидоравии маълумот доир ба проблемахои терроризм дохил мешаванд, ҷамъ меоваранд, тахлил ва ҷамъбаст менамояд;

бо тартиби  муқараргардида оиди такмили қонунгузорӣ дар сохаи мубориза бар зидди терроризм, таклифхо пешниход менамояд.

Ба ғайр аз ин  Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонмуборизаро бар зидди терроризм тавассути инхо амалӣ менамояд:

ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани ҷиноятхои дорои  хусусияти террористӣ, ки мақсади сиёсӣ, миллӣ, нажодӣ ё  ифроти динӣ доранд;

ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани фаъолияти террористии байналмилалӣ;

таъмин намудани амнияти муассисахои Ҷумхурии Тоҷикистон дар хориҷа, коркунон ва аъзоёни оилаи коркунони ин муассисахо;

таъмини амнияти объектхои мухофизати давлатӣ ва хифзи шахсони мухофизатшаванда;

ошкор, пешгирӣ ва қатъ кардани кӯшиши рахна намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби террористон;

қатъ намудани ғайриқонунӣ ба воситаи Сарҳади давлатӣ гузаронидани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи тарканда, заҳрнок, радиоактивӣ ва дигар предметҳо, ки бо мақсади террористӣ истифода шуданашон мумкин аст. (ҚҶТ аз 27.11.14с., №1139)

Вазорати корхои дохилии Ҷумхурии Тоҷикистон мубориза бар зидди терроризмро тавассути ошкор намудан, пешгирӣ ва қатъ намудани ҷиноятхои дорои хусусияти террористӣ, ки мақсади ғаразнок доранд, амалӣ менамояд.

Вазорати мудофиаи Ҷумхурии Тоҷикистон амнияти зиддитеррористии фазои хавоии Ҷумхурии Тоҷикистонро таъмин намуда, дар мавридхои зарурӣ ба мақомоти амнияти давлатӣ доир ба тайёр ва гузаронидани амалиётхои зиддитеррористӣ кӯмак мерасонад.

Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо мақомоти амнияти давлтӣ ва субьектхои дигари бар зидди терроризм муборизабаранда хангоми бархамдихии оқибати холатхои фавқулодда амнияти зидитеррористии махалли корхои анҷомдихӣ   ва садамаю барқарокуниро таьмин менамояд.

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди терроризм мубориза мебарад.

Гвардияи  миллииҶумхурии Тоҷикистон бар зидди терроризм муборизаро тавассутӣ:

иштирок дар таьмин намудани амнияти зиддитеррористии обьектхои мухофизатидавлатӣ ва хифзи шахсони мухофизатшаванда;

иштирок дар тайёр ва гузаронидани амалиётхои зиддитеррористӣ, амалӣ менамояд.

 

Моддаи 9. Субъектхои дар мубориза бар зидди терроризм иштирокунанда

Субъектхои дар мубориза бар зидди терроризм иштирокунанда Вазорати адлияи Ҷумхурии Тоҷикистон, Вазорати корхои хориҷии Ҷумхурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти хокимияти иҷроия мебошанд, ки номгӯи онхоро хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Иштирок дар мубориза бар зидди терроризм аз ҷониби инхо ба амал бароварда мешавад:

Вазорати адлияи Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути назорат ба фаьолияти иттиходияхои ҷамьиятӣ ва хизбхои сиёсӣ, ки бо тартиби муқаррарӣ сабти ном шудаанд;

Вазорати корхои хориҷии Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути гуфтушунид бо давлатхои хориҷӣ хангоми ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани фаъолияти террористии байналхалқи ва дар шаклхои дигаре, ки  қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон  муайян кардааст;

Кумитаи гумруки назди хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути қать намудани ғайриқонунӣ аз сархади гумрукӣ гузаронидани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи тарканда, захрнок, радиоактивӣ ва дигар предметхо, ки мумкин аст ба мақсадхои террористӣ истифода шаванд, инчунин бо расондани ёрӣ ба мақомоти амнияти давлатӣ дар мубориза бар зидди фаьолияти террористии байналхалқӣ. (ҚҶТ аз 27.11.14с., №1139)

Мақомоти прокуратура ва судхои Ҷумхурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди терроризм бо шартхо ва тартиби пешбиникардаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумхурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст иштирок менамоянд.

 

Фасли III.  

Фаъолияти террористӣ ва зиддитеррористӣ

 

Моддаи 10. Фаъолияти террористӣ

Фаъолияти террористӣ фаъолиятест, ки инхоро дар бар мегирад:

ташкил, банақшагирӣ, тайёр кардан ва содир намудани амали террористӣ;

иғво андохтан ба амали террористӣ, зӯроварӣ ба ашхоси воқеъӣ ё маҷбур кардани ташкилот, несту нобуд сохтани амвол ва дигар объектхои моддӣ бо мақсадхои террористӣ;

ташкили вохидхои ғайриқонунии мусаллах, иттиходи ҷинояткорӣ (ташкилоти ҷинояткори), гурӯххои муташаккил барои содир кардани амали террористӣ, хамчунин иштирок дар чунин амал;

ҷалб кардану мусаллах гардондан, таълим додан ва истифода бурдани террористхо;

бо маблағ таъмин кардани ташкилоти бараъло террористӣ ё гурӯхи террористӣ ё кӯмаки дигар ба онхо.

 

Моддаи 11. Фаъолияти террористии байналхалқӣ

Ҷумхурии Тоҷикистон  ӯхдадорихои байналхалқии худро ба асос гирифта, чунин фаъолияти террористиро фаъолияти террористии байналхалқӣ эътироф менамояд, ки он ба амал бароварда мешавад:

аз ҷониби террорист ё ташкилоти террористӣ дар қаламрави бештар аз як давлат;

аз ҷониби шахрвандони як давлат нисбати шахрвандони давлати дигар ё дар қаламрави давлати дигар;

дар холатхое, ки хам террорист, хам ҷабрдидаи терроризм шахрвандони хамон як давлат ё давлатхои гуногун буда, вале ҷиноят дар хориҷи қаламрави ин давлатхо содир шудааст;

бо мақсади вайрон кардани тартиботи хуқуқии байналхалқӣ.

 

Моддаи 12. Фаъолияти зиддитеррористӣ

Фаъолияти зиддитерроистӣ фаъолиятест, ки бо мақсади химояи шахс, ҷамъият ва давлат аз фаъолияти террористӣ ба амал бароварда мешавад.

 

Моддаи 13. Принсипхои фаъолияти зиддитеррористӣ

Фаъолияти зиддитеррористӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба принсипхои зерин асос меёбад:

1)       қонуният;

2)       эхтироми хуқуқу озодихои инсон ва шахрванд;

3)       ногузирии ҷазо барои фаъолияти террористӣ;

4)       бо хам пайвастани усулхои ошкор ва пинхонии мубориза бар зидди терроризм;

5)       афзалиятнокии мухофизати хуқуқи шахсоне, ки дучори хатар гардидаанд;

6)       қонунӣ будани расонидани зарар ба террорист;

7)       яккасардорӣ дар рохбарии оперативӣ ба қуввахо ва воситахои ҷалбшаванда хангоми гузаронидани амалиётхои зидди террористӣ;

8)       пинхонкории қатъӣ хангоми гузаронидани амалиётхои махсуси зиддитеррори

 

Фасли IV.

Мубориза бар зидди терроризм

 

Моддаи 14. Ошкор кардани фаолияти террористӣ

Субектхои бар зидди терроризм муборизабаранда бо мқсади ошкор намудани фаолияти террористӣ ӯхдадоранд бо тартиби муайянкардаи қонунгузорӣ аз тамоми қувваю воситахо ва шаклу усулхои муқарраркардаи қонунро, ки дар ихтиёр доранд, истифода баранд.

Шахсони мансабдор ва шахрвандон ӯхдадоранд ба мақомоти амнияти давлатӣ ва (ё) мақомоти корхои дохилӣ аз хамаи ходисахое, ки аломатхоионхо дар хусуси терроризми тайёркардашаванда ё содиршуда гувохӣ медиханд, фавран хабар диханд.

Давлат мухофизат ва амнияти шахсонеро, ки дар мубориза бар зидди терроризм кӯмак мерасонанд, кафолат медихад. Бо мақсади ошкор, пешгирӣ ва қать намудани фаьолияти террористӣ бо тартиби муайянкардаи хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар назди  Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон фонди махсус таьсис мешавад, ки аз маблағи он барои суьектхои бар зидди терроризм  муборизабаранда додани ахбороте, ки тадбиқи он боиси ба хабс гирифтан ё махкум намудани шахсони иштирокчии фаьолияти террористӣ ё пешгирӣ ё қать кардани амали террористӣ гардидааст, мукофотпулӣ дода мешавад.

Фош кардани маьлумот дар бораи шахсоне, ки чунин ахборотро додаанд, танхо бо розигии онхо мумкин аст.

 

Моддаи 15. Пешгири намудани фаьолияти террористӣ

Бо мақсади пешгирӣ намудани фаьолияти террористи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мань аст:

таьсис додан, сабти ном кардан ва амал намудани ташкилотхое, ки фаолияти террористиро мақсади худ қарор додаанд;

фаъолияте, ки ба тарғиби терроризм вобастагӣ дорад;

вориду хориҷ шудан ё бо транзит тавассути қаламрави ҷумхурӣ гузаштани шахсоне, ки дар фаьолияти террористӣ иштирок кардаанд;

додани хуҷҷати зист ба шахсоне, ки дар фаьолияти террористӣ иштирок кардаанд;

ба шахрвандии Ҷумхурии Тоҷикистон қабул кардани шахрвандони хориҷи, ки дар фаьолияти террористӣ иштирок кардаанд;

бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани маблағҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода кардани онҳо барои амалӣ намудани фаъолияти террористӣ ва ё бо дарки он, ки ин маблағҳо барои амалӣ кардани фаъолияти террористӣ истифода мешаванд; (ҚҶТ аз 13.06.13с. №969)

аз ҷониби кормандони автовакзалхо, вокзалхои рохи охан ва аэровокзалхо аз мусофирон ба амонат қабул намудани бағоҷ, бори дастӣ (ба ғайр аз кормандони ба ин мақсадхо ваколатдори бағоҷхонахо);

гузаронидани гирдихамоихо, намоишҳо ё пикеткунӣ дар ҷойхои муқаррарнашуда.

Ба мақсади пешгирӣ намудани фаъоляти террористӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба инхо рох дода мешавад:

хангоми гузарондани чорабинихои ҷамьиятию сиёсӣ ва дигар чорабинихои оммавӣ ба мухофизати тартиботи ҷамьиятӣ ҷалб намудани қувваю воситахои иловагии субьектхои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда;

мустахкам намудани чорабинихои мухофизатию режимӣ дар мақомоти хокимияти давлатӣ ва худидоракунии махаллӣ, дар корхонахое, ки барои хаёт ва саломатии инсон ва мухити хист хатари калон доранд;

бо дархости мақомоти салохиятдори давлатхои хориҷӣ тибқи меьёрхои хуқуқи байналхалқӣ супурдани шахсоне, ки дар фаьолияти террористӣ дар қаламрави ин давлатхо иштирок намудаанд;

ҷамьовари, тахлил, ҷамьбаст намудани маьлумотхо доир ба ташкилотхои террористӣ ва шахсоне, ки дар фаьолияти террористӣ иштирок мекунанд (иштирок кардаанд) ва ба нуқтаи мутамарказии байниидорави маьлумот доир ба проблемахои терроризми назди  Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил кардани онхо;

дар назди субьектхои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда таьсис додани ҷузьу томхои махсус.

Пешгирӣ намудани фаьолияти террористӣ, инчунин амалӣ  гардонидани дигар чорабинихоро низ дар бар мегирад, ки онхоро қонунгузории  Ҷумхурии Тоҷикистон  ва  санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст  пешбинӣ кардаанд.

 

Моддаи 16. Қать гардонидани фаьолияти террористӣ

Хизматчиёни харбӣ, кормандон ва мутахассисони субьектхои бар зидди терроризм муборизабаранда хангоми қать гардонидани фаьолияти террористӣ умуман ё дигар амали алохидаи террористӣ ӯхдадоранд бо тартиби пешбини кардаи  қонунгузорӣ хамагуна чорахои муқаррар кардаи қонунро истифода баранд.

 

Моддаи 17. Тафтиши ҷиноятхои дорои хусусияти террористӣ

Тахқиқ ва тафтишоти пешакӣ аз рӯи парвандахои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятхои дорои  хусусияти террористӣ аз ҷониби субьектхои бар зидди терроризм муборизабаранда ва муфатишони ин субьектхо бо шартхо ва тартиби пешбиникардаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

 

Моддаи 171. Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқамонд

Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти милли Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотро (филиал ва (ё) намояндагии онро) ташкилоти террористӣ эътироф менамояд. Шахсони воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори суд террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарорҳои зикргардида барои дохил намудани шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷуҳурии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикитон, ҳамчунин ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд шахсони воқеӣ ва ташкилотҳоеро, ки мутобиқи қатъномаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва (ё) санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф шудаанд, дохил менамояд.

Нусха аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маълумоти зарурӣ дар бораи ин шахсон фавран ба субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда ва ба мақоми ваколатдори муқовимат ба қонунигардонии ( расмикунонии ) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм барои иҷрои чорабиниҳои муқовимат бо терроризм ва андешидани чораҳо оид ба манъ намудани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони мазкур фиристода мешавад.

Хориҷ намудан аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд бо тартиби муқаррарнамудаи қисмҳои дуюм, сеюм ва чоруми моддаи мазкур амалӣ карда мешавад. (ҚҶТ аз 1.08.12с., №879)

 

Моддаи 172. Манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони бо терроризм алоқаманд

Воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда мешавад. (ҚҶТ аз 27.11.14с., №1138)

Мусодираи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳои бо терроризм алоқаманд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ҳуқуқ доранд аз рӯи қарорҳо оид ба террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф намудани онҳо ва оид ба манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва молу мулки дигарашон бо тартиби судӣ шикоят намоянд, ҳамчунин аз ҳисоби воситаҳои молиявии манъкардашуда, то мусодира гардидани онҳо, оид ба пардохти хартоҷоти хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ ва таъмини моддию маишии аҳли оила муроҷиат намоянд.

Бекор намудани манъи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳои бо терроризм алоқаманд, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷкистон амалӣ карда мешавад. (ҚҶТ аз 1.08.12с., №879) (ҚҶТ аз 27.11.14с., №1138)

Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани манъи воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. (ҚҶТ аз 27.11.14с., №1138)

 

Моддаи 18. Истехсолоти судӣ аз рӯи парвандахои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятхои дорои хусусияти террористӣ

 Парвандахои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятхои дорои хусусияти террористӣ, инчунин парвандахои гражданӣ дар бораи ҷуброн кардани зарар, мумкин аст бо қарори суд дар маҷлисхои пушидаи судӣ барраси карда шаванд.

 

Фасли V. 

Гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ

 

Моддаи 19. Гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ 

Амалиёти зиддитеррористӣ аз ҷониби субьектхои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда гузаронида мешавад.

Барои гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ хизматчиёни харбӣ, кормандон ва мутахассисони махсус тайёркардашудаи субьектхое, ки дар моддаи 7 хамин қонун номбар шудаанд, инчунин дар холатхои истисноӣ  хайати шахсӣ, қувваю воситахои субъектхои  дар қисми якуми моддаи 9 хамин қонун номбаршуда ҷалб карда мешаванд.

Амалиёти зиддитеррористӣ бевосита тахти рохбарии ситод, ки бо хамин мақсад таъссис дода мешавад, гузаронида мешавад. Дар айни хол хамаи шахсоне, ки ба гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ ҷалб карда мешаванд, аз лахзаи оғози амалиёти мазкур ба рохбари ситод итоат мекунанд.

Дахолати хар гуна шахс ба рохбарии оперативии амалиёти зиддитеррористӣ,  манъ аст.

 

Моддаи 20. Минтақаи гузаронидани амалиёти зидди террористӣ ва режими хуқуқии он

Сархади минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористиро рохбари ситод вобаста ба миқёс ва дараҷаи оқибатхои хатари ҷмъиятии амали террористӣ муайян менамояд.

Дар минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ шахсоне, ки ин амалиётро мегузаронанд, хақ доранд:

дар мавриди зарури бароӣ муваққатан  махдуд кардан ё манъ намудани  харакати воситахои нақлиёт ё пиёдагардхо дар кӯчахо ва роххо чорахо бинанд;

хуҷҷатхои шахрвандон ва шахсони мансабдорро, ки шахсияти онхоро тасдиқ мекунад тафтиш кунанд, дар холати набудани чунин хуҷҷатхо бо мақсади муқаррар кардани шахсияти онхо ин шахсонро дастгир намоянд;

шахсонеро, ки хуқуқро вайрон кардаанд ё вайрон мекунанд, ё дигар амале зохир менамоянд, ки он ба талаботхои қонунии шахсони гузаронандаи амалиёти зиддитеррористӣ халал мерасонад, инчунин амале, ки бе иҷозат барои ворид шудан ё кушиши ворид шудан ба минтақаи гузарондани амалиёти зидди террористӣ иртибот доранд, дастгир намоянд ва ба мақомоти корхои дохилӣ баранд;

ба бинохои истиқоматӣ ва дигар бинохои шахрвандон, ба худуд ва бинохои корхонахо, муассисахо ва ташкилотхо новобаста ба шакли моликият, воситахои нақлиёт хангоми қатъ намдани амали террористӣ, таъқиб кардани шахсоне, ки ба содир кардани амали террористӣ гумонбар мешаванд, агар сусткорӣ ба хаёт ва саломатии одамон хатари воқеӣ ба вуҷуд оварад, бемамониат ворид шаванд;

хангоми гузаштан (савора гузаштан) ба минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ ва хангоми даромадан ба  (баромадан аз) минтақаи мазкур воситахои нақлиётро ба истиснои воситахои нақлиёти намояндагихои дипломатӣ, консулӣ ва дигар намояндагихои давлатхои хориҷӣ ва барои дар онхо кашондашаванда, аз ҷумла бо истифодаи воситахои техникӣ тафтиш намоянд;

бо мақсадхои хизматӣ воситахои алоқа, аз ҷумла воситахои алоқаи махсуси шахрвандон инчунин корхонахо, муассисахо ва ташкилотхоро новобаста ба шакли моликият истифода баранд;

бо мақсадхои хизматӣ воситахои нақлиётро, ки ба корхонахо, муассисахо ва ташкилотхо новобаста ба шакли моликият ман субанд, истифода баранд, ба  истиснои воситахои нақлиётии намояндагихои дипломатӣ, консулӣ ва дигар намояндагихои давлатхои хориҷӣ, дар холатхои таьҷилӣ бошад, воситахои нақлиётии шахрвандонро низ барои пешгирии амали террористӣ таькиб ва дастгир намудани шахсоне, ки амали террористӣ содир кардаанд ё барои ба муассисаи табобатӣ бурдани шахсоне, ки ба ёрии таьҷилии тиббӣ  эхтиёҷ  доранд, инчунин барои рафтан баҷои воқеьа, истифода баранд.

Бо дархости субъекти асосии бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда, хизматрасонии алоқаи барқӣ ва истифодабарии воситаҳои вобаста ба он дар минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ, инчунин дар тамоми қаламрави кишвар ва ё минтақаҳои ҷудогонаи он метавонад муваққатан боздошта шавад. (ҚҶТ аз 25.12.15с., №1266)

 

Моддаи 21. Махдудятхои дигар хангоми гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ

Рохбари ситод дар минтақаи гузаронидани амали зиддитеррористӣ хақ дорад ба манфиати таьмини амнияти шахсӣ рох додани кормандони васоити ахбори оммаро ба ин минтақа, инчунин фаолияти онхоро дар бораи додани ахбор ба ахли ҷамьият оид ба гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ бо рад кардани додани ахбороти зерин, ки;

тактика ва методикаи гузаронидани амалиётро ошкор менамояд;

ба тарғиб ва хақбаровардани терроризм мусоидат мекунад;

маьлумотро дар бораи шахсони иштирокчии амалиёт ошкор менамояд;

маьлумотро, ки сирри давлатӣ мебошад, ошкор менамояд;

маьлумотро, ки ошкор кардани он шаьну шарафи гаравгонро  паст мезанад, махдуд гардонад.

 

Фасли VI.

Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи амали террористӣ расонда шудааст.

Барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки аз амали терористӣ зарар дидаанд

 

Моддаи 22. Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи амали террористӣ расонда шудааст

Ҷуброни зараре, ки ба шахсони воқеьи ва хуқуқӣ дар натиҷаи амали террористӣ расонида шудааст, аз хисоби маблағи буҷети ҷумхурӣ ба амал бароварда, баьдан он ба тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон аз шахси зараррасонида ситонида мешавад.

 

Моддаи 23. Барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки дар натиҷаи   амал терористӣ   зарар дидаанд

Барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки дар натиҷаи   амали терористӣ   зарар дидаанд, аз хисоби маблағи буҷети ҷумхурӣ бо мақсади баргардонидани онхо ба хаёти мӯьтадил ба амал бароварда мешавад ва он ёрии хуқуқӣ, психологӣ, тиббӣ, барқарорсозии касбӣ, дар холатхои зарурӣ ба кор барқарор кардан, ба онхо  додани манзилро дар бар мегирад.

Тартиби барқарорсозии иҷтимоии шахсонеро, ки аз амали терористӣ зарар дидаанд, хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян менамояд.

 

Фасли VII.

Ҳимояи хуқуқи ва  иҷтимоии шахсоне,

ки дар мубориза бар зидди терроризм иштирок кардаанд

 

Моддаи 24. Шахсоне, ки ба химояи хуқуқӣ ва иҷтимоӣ дахл доранд

Ба химояи хуқуқӣ ва иҷтимоӣ инхо дахл доранд;

1) хизматчиёни харбӣ, кормандон ва мутахассисоне, ки дар амалиёти зиддитеррористӣ бевосита иштирок кардаанд;

2) шахсони ба мақомоти давлатии барандаи мубориза бо ҷинояткорӣ, пешгирӣ, ошкор ва қать намудани фаьолияти террористӣ ва то хадди камтарин расонидани оқибатхои он дар асоси доимӣ ё муваққатӣ кӯмак мерасонанд;

3) шахсони дар бораи фаьолияти террористӣ ва хар гуна дигар вазьият маълумот додаанд ва ахбороти онхо барои пешгирӣ, ошкор ва қать намудани фаьолияти террористӣ мусоидат намудааст;

4) аьзоёни оилахои шахсоне, ки дар бандхои 1-3 хамин модда номбар шудаанд, агар зарурати таьмини химояи онхоро иштироки шахсони номбаршуда дар мубориза бар зидди терроризм ба миён оварда бошад.

 

Моддаи 25. Ҷуброни зарари шахсоне, ки дар мубориза бар зидди терроризм  иштирок менамоянд ва барқарорсозии иҷтимоии онхо

 

Зараре, ки ба саломатӣ ё амволи хизматчиёни харбӣ, кормандон ва мутахассисони субъектхои  бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда расонда шудааст, ба тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. Дар сурати халок гардидани ин шахсон хангоми гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ  ё маъюб шудан ё маҷрух (захмин) шудан, ки боиси маъюбӣ нашудааст, чорахои химояи хуқуқӣ ва иҷтимоӣ бо назардошти статуси хуқуқии чунин шахсон, ки қонухои дахлдор ва дигар санадхои меьёрию хуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон муқаррар кардаанд, тадбиқ карда мешаванд.

Зараре, ки ба саломатӣ ё амволи шахсони дар бандхои 2-3 моддаи 24 хамин Қонун номбаршуда бинобар иштироки онхо дар мубориза бар зидди терроризм бо тартиби муайянкардаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад.

Дар сурати халок гардидани шахсони дар бандхои 2 моддаи 24 хамин Қонун номбаршуда хангоми гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ ё маъюб шудан ё маҷрух (захмин) шудан, ки боиси маъюбӣ нашудааст, чорахои химояи хуқуқӣ ва иҷтимоии дар Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бори фаьолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» пешбинигардида, тадбиқ карда мешавад.

Дар сурати хангоми гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ  маҷрух (захмин) шудани шахсони дар бандхои 3 моддаи 24 хамин Қонун номбаршуда, ки боиси маъюбӣ нашудааст, ба онхо кӯмакпулии яквақта дар хаҷми  сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо; хангоми маҷрух(захмин) шудани онхо ки боиси маъюбӣ шудааст,- дар хаҷми панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо дода мешавад, дар сурати халок шудан ба аъзоёни оилаи онхо дар хаҷми якхазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо кӯмакпулӣ дода, нафақа бо сабаби гумкардани саробон таьин карда мешавад.

Барқарорсозии иҷтимоии шахсони дар бандхои 2-3 моддаи 24 хамин Қонун номбаршуда, ки дар натиҷаи иштироки онхо дар амалиёти зиддитеррористӣ зарар дидаанд, аз хисоби маблағи буҷети ҷумхурӣ пардохта мешавад.

Тартиби барқарорсозии иҷтимоии ин шахсон, инчунин дар холати ба амнияти онхо тахдид кардани хатар, тағйир додани маьлумотхои шиноснома, ҷои истиқомат, кор (тахсил), тағйир додани андоми ин шахсон бо рохи тиббӣ аз ҷониби хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

 

Фасли VIII.

Ҷавобгарӣ барои фаьолияти террористӣ ва озод кардан аз ҷавобгарӣ

 

Моддаи 26. Ҷавобгарӣ барои фаьолияти террористӣ

Шахсоне, ки ба фаъолияти террористӣ машғул мешаванд ё бо террористхо  ва ташкилотхои террористӣ ёрӣ мерасонанд, инчунин фаъолияти онхоро  тарғиб менамоянд, мувофиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Шахсоне, ки аъзои ташкилоти террористӣ набуда, аммо аз номи онхо амали террористӣ содир кардаанд ё дар ташкили он, таъмини маблағ, таъмин ва мусаллах гардонидани он иштирок менамояд, баробари аъзоёни ташкилотхои террористӣ ҷавобгар мебошанд.

Шахсоне, дар бораи мавҷудияти ташкилоти террористӣ ё шахсони алохида ба фаъолияти террористӣ шарик буда, маълумот дошта, аммо дар ин бора ба мақомоти дахлдори давлатӣ хабар надодаанд, тибқи Кодекси ҷинояти Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

 

Моддаи 27. Ҷавобгарии ташкилот барои фаъолияти террористӣ.

Дар сурати аз ҷониби суд террористӣ эътироф карда шудани ташкилот, он бо қарори суд бархам дода, амволаш мусодира шуда, ба даромади давлат гузаронида мешавад.

 

Моддаи 28. Озодкунӣ аз ҷавобгарӣ.

Шахсоне, ки ба субъектхои бар зидди терроризм муборизабаранда ёрӣ мерасонанд, барои шуғл варзидан бо фаъолияти террористӣ мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд, агар дар давраи дар ташкилоти террористӣ будани онхо қасдан ҷиноят содир накарда бошанд.

Хизматчиёни харбӣ, кормандон ва мутахассисони субъектхои  бар зидди терроризм муборизабаранда барои зарари маънавӣ, моддӣ ва ҷисмонӣ расонданашон ба террористон бинобар истифодаи қувваи ҷисмонӣ, воситахои махсус ва силохи оташфишон, ки онхоро қонун пешбинӣ кардааст, мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон, ҷавобгар нестанд.

Шахсоне, ки бо хохиши намояндагони мақомоти хифзи хуқуқ ё дигар мақомоти давлатӣ, командирони киштихои хавоӣ барои қать ё пешгирӣ кардани амали террористӣ ёри расонидан, барои амали ба муқобили террористон истифода бурдаашон мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон,  ҷавобгар намебошанд.

 

Фасли IХ.

Муқарароти хотимавӣ

 

Моддаи 29. Ҳисоботи имтиёзноки хизмати дарозмуддат ва иловапулихо ба маоши хизматӣ

Ба хизматчиёни харбӣ, кормандон ва мутахассисоне, ки дар ҷузьу томхои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда (муборизабурда) хизмат менамоянд (намудаанд), ба мӯхлати хизмати дарозмуддат барои таъмини нафақа як рӯзи хизмат хамчун ду рӯз ва хангоми иштирок дар гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ- як рӯзи хизмати хачун се рӯз (агар ин мӯхлатхо тибқи қонунгузорӣ барои онхо ба андозахои бештар хисоб карда нашаванд) хисоб карда мешавад ва мутобиқи маоши вазифавӣ ва маоши рутбавӣ меафзояд.

 

Моддаи 30. Ҳавасманд гардонидани шахсоне, ки дар мубориза бар зидди терроризм  иштирок менамоянд (иштирок намудаанд)

Барои иштирок дар амалиёти мушаххаси зиддитеррористӣхизматчиёни харбӣ,  кормандон ва мутахассисоне, ки хизматро дар ҷузъу томхои бевосита бар зиддитерроризм муборизабаранда адо менамоянд, инчунин шахсоне, ки дар гузаронидани ин амалиёт ёрӣ расонидаанд, мумкин аст аз ҷониби рохбарони мақомоти дахлдори давлатӣ бо мукофоти яквақтаи пулӣ ба андоза ва тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон хавасманд гардонида шаванд.

 

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе,16 ноябри соли 1999
№ 845

 

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ  ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон

«Дар бораи мубориза бар зидди терроризм»

 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон соли 1999, №11, мод. 276)

Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистонқарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

2. Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон:

ба Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» мувофиқ гардонидани қонунхои Ҷумхурии Тоҷикистон таклифхо пешниход намояд;

қарорхои худро ба Қонуни мазкур мувофиқ намояд.

  

Раиси Маҷлиси Олии
С. РА
ҶАБОВ

Ҷумхурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 16 ноябри соли 1999
№ 846

Нигористон

Тақвим